Opstellen en begeleiden RUP

Wat

Bestemmingsplannen geven aan welke stedenbouwkundige voorschriften van kracht zijn op bepaalde percelen of gebieden. Elk gebied is onderverdeeld in een bepaalde bestemmingscategorie zoals bijvoorbeeld woongebied, agrarisch gebied, industriegebied, …

Er bestaan verschillende soorten bestemmingsplannen. De meest voorkomende zijn ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), gewestplannen en plannen van aanleg. Daarnaast hebben vele gemeenten ook een aanvullend ruimtelijk beleid uitgewerkt o.a. in stedenbouwkundige verordeningen waarmee rekening moet worden gehouden.

Onze aanpak

Bestemmingsplannen zijn een dynamisch gegeven en worden nu en dan door de overheid aangepast. Onze experts volgen dit voor u op en brengen u tijdig op de hoogte van eventuele wijzigingen die op uw percelen van toepassing zijn. Indien er nieuwe uitvoeringsplannen worden opgemaakt waarbij de stedenbouwkundige voorschriften voor uw perceel veranderen, kan dit mogelijks uw mogelijkheden beperken.. In het geval van een belangrijke wijziging staan we klaar om uw belangen te verdedigen en in dialoog te gaan met de plannende overheid. Ook indien u zelf een bestemmingswijziging wil initiëren, kunnen we u begeleiden om de uitwerking vlot en doelgericht te laten verlopen.

Voor wie

  • U wenst een bestemmingswijziging te bekomen, maar een aanvraag tot planologisch attest is niet mogelijk
  • De overheid heeft plannen tot wijziging van bestemming van uw terreinen