Plan MER screening

Wat

Er bestaat een vaste lijst van activiteiten en bedrijven die onderworpen zijn aan de MER plicht. Zodra er bepaalde toepasselijke drempels overschreden worden, zoals productiecapaciteit of oppervlaktes, is een bedrijf bij de aanvraag van een omgevingsvergunning verplicht om een MER uit te voeren.

Indien uw bedrijf of activiteit niet MER-plichtig is, dient in vele gevallen een MER screening uitgewerkt te worden: een plan-MER bij nieuwe plannen of bouwwerken, een project-MER bij een omgevingsvergunningsaanvraag. Bij de uitwerking evalueren we de brede impact van de geplande projecten; de mate van diepgang en uitdieping is vaak rechtevenredig met de complexiteit van het project.

Onze aanpak

We evalueren met u de diverse juridische en technische aspecten van uw project, en werken de MER-screening uit. Indien nodig stellen we het gepaste team samen om de screening de vereiste diepgang te geven. Onze ervaring laat alleszins toe om snel en efficiënt te werk te gaan. Met u evalueren we of voorafgaand overleg met de betrokken administraties en gemeente of provincie aangewezen is. Ook na de indiening begeleiden we u bij de opvolging van de procedure. 

Voor wie

  • U wenst een aanvraag tot planologisch attest in te dienen ?
  • U wenst een omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen ?